ક્લાઈમેટ ચેન્જ વિભાગ દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ હાજરી આપી