મુખ્યમંત્રીએ રાજ્ય કક્ષાના ‘સ્વાગત ઓનલાઈન’માં હાજરી આપી