ઊર્જા-ર૦૧૭ CAPF અન્ડર-૧૯ ફૂટબોલ ટેલેન્ટ હન્ટ ટુર્નામેન્ટનું સમાપન કરાવતા મુખ્યમંત્રીશ્રી