મુખ્યમંત્રીએ ખેડૂતોને સ્માર્ટ ફોન ખરીદવા માટે સહાયનું વિતરણ કર્યું