મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આશાભાઈ પુરુષોત્તમદાસ અમીન આરોગ્યધામનું ઉદ્ઘાટન કર્યું