ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ હેરિટેજ પોલિસી પોર્ટલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું