મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સુરત ખાતે જીલ્લા પંચાયત ભવનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું