મુખ્યમંત્રીએ શ્રી 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કર્યું