ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી BAOUના 7મા દીક્ષાંત સમારોહમાં જોડાયા