Guj CM Kick Start ‘Shala Pravetshosav’ at Dahod Dist.