મુખ્યમંત્રીએ ખેલ મહાકુંભમાં નોંધણી માટે પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું