મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્યવ્યાપી કોવિડ રસીકરણ બોરીજ પ્રાથમિક શાળામાં શરૂ કરાવ્યું