મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આદ્યશકિત અંબાજી મંદિરમાં માતાજીના ભક્તિ ભાવપૂર્વક દર્શન કર્યા