અમદાવાદ મહાનગરને રૂ.૧૪૩ કરોડના વિકાસ કામોની ભેટ આપતા મુખ્યમંત્રી શ્રી