Guj CM Shri Vijaybhai Ruapni meets Maldiv Delegation at Gandhinagar