ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની વડોદરાના સુખલીપુરાની અચાનક મુલાકાત