અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ મોરેશિયસના પીએમ શ્રી પ્રવિંદ જગનાથનું સ્વાગત કર્યું