ગુજરાત મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અંબાજીના કોટેશ્વર મંદિરની મુલાકાત લીધી