મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ્ હસ્તે ‘JITO બિઝનેસ બાઝાર’નું ઉદ્ઘાટન