ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વર્લ્ડ ટેક્સટાઇલ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું