મુખ્યમંત્રીએ નાબાર્ડ સ્ટેટ ફોકસ પેપર 2023-24 બહાર પાડ્યું