ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ પાટણની રાણી કી વાવની મુલાકાત લીધી