અમદાવાદના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ગુજરાત પંચાયત મહા સંમેલન