માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ દાહોદમાં આદિવાસી મહા સંમેલનમાં હાજરી આપી