માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ભરૂચમાં વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટો સમર્પિત કર્યા