માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ગાંધીનગરમાં ગુજરાતના વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી