નવા નરોડા ખાતે ધ સૌરાષ્ટ્ર કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડની નવી શાખાનું ઉદ્ઘાટન