આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસની ઉજવણી ગાંધીનગરમાં નમો વડ વનના નિર્માણનો પ્રારંભ