ભારતમાં ઇઝરાયેલના રાજદૂતની ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની સૌજન્ય મુલાકાત