કચ્છમાં વાહન પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે GoG અને Triton Electric વચ્ચે MoU પર હસ્તાક્ષર થયા