વડાપ્રધાનશ્રીએ જામનગરમાં વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ સમર્પિત કર્યા