વડાપ્રધાનશ્રીએ રાજકોટમાં વિવિધ વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કર્યું