પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ગુજરાત ખેલ મહાકુંભનું ઉદ્ઘાટન કર્યું