પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ત્રિમંદિર ખાતે મિશન સ્કૂલ ઑફ એક્સેલન્સનું લોકાર્પણ કર્યું