રાષ્ટ્રપતિશ્રીએ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં herSTART પ્લેટફોર્મનું લોકાર્પણ કર્યું