ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યોને સંબોધન કર્યું