પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ અમદાવાદમાં વિવિધ આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓને સમર્પિત કરી