અમદાવાદમાં GIHED દ્વારા પ્રોપર્ટી એક્સપોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું