મુખ્યમંત્રીએ સૌરાષ્ટ્ર લેવા પટેલ સમાજની કન્યા અને છોકરાઓની છાત્રાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું