શ્રી અમિત શાહે 49મી ડેરી ઉદ્યોગ પરિષદમાં હાજરી આપી