શ્રી અમિત શાહએ AMC અને AUDAના વિવિધ વિકાસ કાર્યો ઈ-સમર્પિત કર્યા