મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને 172મી સ્ટેટ લેવલ બેન્કર્સ કમિટીની બેઠક