ગાંધીનગર ખાતે ‘મેરી માટી, મેરા દેશ’નો રાજ્યકક્ષાનો કાર્યક્રમ