ઓલિમ્પિક ભારત દ્વારા આયોજિત ‘દિવ્યાંગજન માટે નેશનલ હેલ્થ ફેસ્ટ’ કાર્યક્રમ.