તાપીના બાજીપુરા ખાતે “સહકાર થી સમૃદ્ધિ” માં કેન્દ્રિય મંત્રી શ્રી અમિત શાહએ હાજરી આપી