મુખ્યમંત્રી શ્રીએ શહેરી વિકાસ-શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગની કામગીરીની સમીક્ષા હાથ ધરી

રાજ્યના નગરોમાં પાણી–લાઇટ–ગટર–રસ્તા જેવા બેઝિક નીડ–મૂળભૂત જરૂરિયાતના કામોની સ્થિતી અંગે વિસ્તૃત જાણકારી મેળવી માર્ગદર્શન આપતા મુખ્યમંત્રીશ્રી મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગના વરિષ્ઠ સચિવો તથા અધિકારીઓની બેઠક ગાંધીનગરમાં યોજીને આ વિભાગની કામગીરીની સમીક્ષા હાથ ધરી હતી. તેમણે નગરોમાં લાઇટ, પાણી, ગટર અને રસ્તા જેવા બેઝીક નીડ મૂળભૂત જરૂરિયાતના કામોની સ્થિતી અંગે જાણકારી […]