રાજ્ય સરકારના ગેઝેટ હવે ડિઝીટલ – ઇ ગેઝેટ સ્વરૂપે વેબસાઇટ પર નાગરિકોને ઓન-લાઇન ઉપલબ્ધ થશે

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના દિશાદર્શનમાં પેપર લેસ ગર્વનન્સ ઇ-ગર્વનન્સની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ કદમ ભરતું ગુજરાત -: મુખ્યમંત્રીશ્રીએ egazette.gujarat.gov.inનું ગાંધીનગરમાં લોન્ચિંગ કર્યુ :- વર્ષોથી ચાલી આવેલી ગેઝેટ મુદ્રણ–છાપકામની પરંપરાગત પ્રક્રિયાનો હવે અંત આવશે -: વાર્ષિક સરેરાશ ૩પ મેટ્રિક ટન પેપરની બચત થશે :-   પેપર લેસ ગર્વનન્સ ઇ-ગર્વનન્સની દિશામાં ગુજરાતે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના દિશાદર્શનમાં એક મહત્વપૂર્ણ કદમ […]