મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે ‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ’ મલ્ટીમીડિયા શોનું આયોજન

મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે ‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ’ મલ્ટીમીડિયા શોનું આયોજન