મુખ્યમંત્રીએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સ્થાપિત 19 ઓક્સિજન જનરેશન પ્લાન્ટને ઈ-સમર્પિત કર્યા

મુખ્યમંત્રીએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સ્થાપિત 19 ઓક્સિજન જનરેશન પ્લાન્ટને ઈ-સમર્પિત કર્યા