ધન્વંતરી રથ – રાજ્યમાં કોરોના સામે લડવામાં અભૂતપૂર્વ સફળતા માટે સ્વસ્થ ગુજરાતનો મંત્ર

ધન્વંતરી રથ – રાજ્યમાં કોરોના સામે લડવામાં અભૂતપૂર્વ સફળતા માટે સ્વસ્થ ગુજરાતનો મંત્ર